Algemene voorwaarden

 

Naam: De Ruiter 
Adres: Industrieweg 24
  3286 BW Klaaswaal
Telefoon: (+31) 0186-746764
Email: [email protected]
Handelsregister: Nr. 24459279
BTW-nummer: NL8207.06.413.B.01

 

Artikel 1 Definities

1.1. DeRuiterDiamonds.nl is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal

hiernavolgend worden aangeduid met: “wij”.

1.2. Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze

aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan

ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts

degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens

vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

1.3. Onder “producten/zaak” wordt verstaan alle producten die met toepassing van deze

algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd, alsmede alle diensten w.o.

advisering die wij voor de wederpartij verrichten.

1.4. Onder “vertrouwelijke informatie” wordt verstaan: Alle in artikel 16 van deze algemene

voorwaarden genoemde gegevens en/of informatie alsmede alle door ons voor het sluiten

van de overeenkomst of van de uitvoering hiervan verstrekte bedrijfsinformatie en

bedrijfsgegevens. Voorts worden hieronder verstaan alle gegevens en informatie van derden

die de wederpartij in het kader van deze overeenkomst heeft ontvangen of vernomen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,

overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht

door ons, waaronder in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen.

2.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien

deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en of andere

voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.4. Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn

met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van

kracht.

 

 

Artikel 3 Aanbieding

3.1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor

aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

3.2. Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en of toezeggingen hetzij mondeling hetzij

schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige

aanbieding is vervallen.

3.3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst

door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij

uitdrukkelijk anders aangegeven.

  

Artikel 4 Totstandkoming

4.1. De overeenkomst komt tot stand, indien ons aanbod vrijblijvend is, op het moment van

ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het

moment dat door ons een begin van uitvoering is gemaakt.

4.2. De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod onherroepelijk is, op het moment

van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod van de wederpartij

binnen de door ons gestelde termijn.

4.3. Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als

een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook

indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

4.4. Indien de wederpartij een aanbod doet en of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend

sprake van een aanvaarding, indien wij dit aanbod en of deze opdracht schriftelijk

aanvaarden dan wel wanneer wij met de uitvoering van de opdracht zijn begonnen.

4.5. Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en of toezeggingen,

hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers

of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan wederpartij schriftelijk

worden bevestigd.

 

Artikel 5 Prijs

5.1. De door ons opgegeven prijzen zijn in de margeregeling; zij zijn gebaseerd op levering af

ons magazijn/bedrijf, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.

5.2. De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Nederlandse valuta of in een andere

door ons schriftelijk overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de

wederpartij, tenzij nader schriftelijk overeengekomen. Wij zijn gerechtigd om betaling van het

equivalente bedrag in Euro’s te vorderen.

5.3. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van

de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de

overeenkomst onder normale omstandigheden.

5.4. Wij houden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in

rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in

één of meer prijsbepalende factoren, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en

koerswijzigingen.

5.5. Het gestelde in sub 5.4. geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de

prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de

overeenkomst te voorziene omstandigheden.

5.6. Ingeval van toepassing van artikel 5.4 mocht leiden tot een prijsverhoging en de

prijsverhoging niet voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen, heeft de wederpartij

het recht de overeenkomst te ontbinden tegen de dat waarop de prijsverhoging ingaat

middels aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de

overeengekomen prijs te verhogen.

5.7. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn afleveringskosten,

servicekosten en kosten voor verzending, lossing etc. nimmer in onze prijzen inbegrepen.

5.8. Kosten van in- en uitlading, opslag of transport van door de wederpartij ter beschikking

gestelde materialen, w.o. kisten, pallets, kratten, verpakkingsmateriaal of gereedschap,

worden afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.

5.9. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en of wijzigingen (w.o. wijzigingen in

specificaties) van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

5.10. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering van de

overeenkomst mogelijk te maken en of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te

rekenen zijn aan de wederpartij ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden

door ons in rekening gebracht.

5.11. Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim in geval wij in verzuim

zouden zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen

tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door

ons in rekening gebracht.

5.12. Behoudens het bepaalde in sub 5.1. zijn eenmalige en meermalige emballage niet in de

prijs in begrepen en wordt afzonderlijk, tegen kostprijs, in rekening gebracht. Op emballage

rustende overheidslasten zijn eveneens voor rekening van de wederpartij. 5.13. Prijzen zijn met de grootste zorg gepubliceerd, echter onder voorbehoud van

wijzigingen en zetfouten.

 

Artikel 6 Levering en montage

6.1. Opgegeven levertijden en of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te

beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zullen

bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen na ontvangst van de

bestelling uitvoeren.

Indien om enigerlei reden levering niet binnen de gestelde termijn mogelijk of slechts

gedeeltelijk mogelijk is zal de wederpartij daarvan onverwijld doch binnen uiterlijk 30 dagen

na bestelling in kennis worden gesteld. De wederpartij is als dan gerechtigd haar bestelling

te annuleren zonder kosten.

6.2. Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, dan kan de

wederpartij nimmer aanspraak maken op schadevergoeding.

6.3. De opgegeven leveringstijden en of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van

het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van

de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en of onderdelen.

6.4. Levering geschiedt af magazijn/bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en op

de door ons gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij tijdig en

indien mogelijk in overleg zullen worden opgegeven.

De wederpartij is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleveringstijdstip in

ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder:

opslag-, vracht- en stallingkosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief, aan de

wederpartij in rekening zullen worden gebracht.

6.5. Indien meer dan vier dagen na de overeengekomen datum van in ontvangstneming zijn

verstreken zonder dat afname van de wederpartij heeft plaatsgevonden, wordt de order

geacht door de wederpartij te zijn geannuleerd. In dit geval is de wederpartij gehouden tot

betaling van alle als gevolg hiervan door ons te lijden schade (w.o. alle door ons gemaakte

kosten) alsmede 25 % van de bruto verkoopwaarde van de producten uit hoofde van

annuleringsvergoeding.

6.6. Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval steeds per deellevering de

leveringstijdstippen opgeven. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op

de deelleveringen.

6.7. Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al

is het eigendom van de zaak door ons nog niet overgedragen.

6.8. Montage door wederpartij of dienst wederpartij geschiedt voor rekening en risico van de

wederpartij of diens wederpartij. Alle kosten voortvloeiend uit problemen bij montage door

wederpartij of dienst wederpartij geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij of

diens wederpartij en kunnen niet op ons verhaald worden. Alle kosten die voortvloeien uit de

gevolgen van foutieve montage of onzorgvuldig handelen zullen verhaald worden op de

wederpartij.

 

Artikel 7 Transport

7.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt het transport/de verzending voor

rekening en risico van de wederpartij.

7.2. De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken, word door ons

bepaald, tenzij anders overeengekomen.

7.3. De wederpartij ontvangt vooraf inzage in de kosten van verzending welke een integraal

onderdeel vormen van de bestelling.

 

Artikel 8 Betaling

8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij ofwel per

bankoverschrijving of Paypal te geschieden, uiterlijk bij aflevering van de zaak, respectievelijk

uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum. Deze termijnen gelden als fatale termijnen,

bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de

wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan. 8.2. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, tenzij door ons anders is

aangegeven. Indien door ons buitenlandse valuta zijn aangegeven, dan geldt dat tegen de

koers van de dag die is overeengekomen, bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden

tegen de koers van de dag der betaling.

8.3. Bij niet betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijn is een contractuele rente

verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5 % per maand, of de wettelijke rente als

deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend,

ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 8.1

genoemde betalingstermijnen.

8.4. Bij niet betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijnen houden wij ons het recht voor

het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De

buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15 % van het verschuldigde

bedrag met een minimum van € 150,--.

8.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle

verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de

overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de

voldoening op een andere vordering ziet.

8.6. De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en

om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of

op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig wordt

erkend. In het laatste geval is de wederpartij gerechtigd de betaling van maximaal 15 % van

het verschuldigde bedrag voor het betrokken product op te schorten totdat het gebrek is

hersteld.

8.7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissementen of surséance van betaling van de

wederpartij zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de wederpartij onmiddellijk

opeisbaar.

8.8. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de

wederpartij verschuldigde bedrag.

8.9. Wij hebben het recht onze vordering op de wederpartij op welke wijze dan ook aan

derden over te dragen zonder verdere aanmaning of zonder dat betekening noodzakelijk is.

Er dient slechts een schriftelijke mededeling van deze overdracht door ons aan de

wederpartij te worden gedaan, waardoor de wederpartij slechts schuldbevrijdend aan de

derde kan betalen.

 

Artikel 9 Opschorting en retentierecht

9.1. Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te

schorten indien de wederpartij niet aan een of meerdere van haar verplichtingen voldoet

dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen

dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingend

rechtelijke bepalingen.

9.2. Te allen tijde (w.o. bij deelleveringen) hebben wij het recht van de wederpartij zekerheid,

zoals een bankgarantie, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de

overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen door de

wederpartij. Indien de wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het stellen van zekerheid,

hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten.

9.3. Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de wederpartij waarop

de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en die wij in het kader van de

overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de wederpartij de verplichtingen

samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij

gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken, die wij regelmatig met de wederpartij

hebben gedaan, geheel of gedeeltelijk niet voldoet.

9.4. Wij zijn gerechtigd de kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg met

betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de wederpartij.

9.5. Wij behoudens ons het recht voor onze vorderingen, inclusief de kosten als bedoeld

onder 9.4 te verhalen op de zaken als genoemd in 9.3, met voorrang boven allen tegen wie

het retentierecht kan worden ingeroepen. 9.6. Wij hebben het recht om, indien de wederpartij ondanks schriftelijk aanmaningen met

daarin vervat een betalingstermijn van minimaal zeven dagen zijn verplichtingen niet volledig

nakomt, onmiddellijk de nog niet betaalde en/of bij ons aanwezige producten van de

wederpartij te verkopen en aan een derde te leveren en onverminderd ons recht op een

schadevergoeding, de opbrengst te verrekenen met de openstaande facturen en de kosten

zoals genoemd in 9.4.

9.7. Ingeval de wederpartij naar ons oordeel niet voldoende kredietwaardig lijkt voor de

nakoming van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd alle contractuele verplichtingen op te

schorten, onverminderd de aan ons krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende

rechten.

 

Artikel 10 Garantie

10.1. Wij garanderen gedurende een periode van 12 maanden na aflevering van een

product dat de fabricage en de kwaliteit van het geleverde product bij normaal gebruik

deugdelijk zijn.

10.2. Garantie als genoemd in sub 10.1 geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van

normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik,

gebruik in strijd met de door ons gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet

nakomen van de onderhoudsvoorschriften en/of normale onderhoudszorg of wanneer het

product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming,

dan wel indien sprake is van gebruik voor andere dan de normale doeleinden.

10.3. Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven in sub 10.1 strekken niet

verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of

onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen redelijke

termijn.

10.4. Transportkosten van het product die zijn gemaakt in het kader van het beroep op de

garantie komen voor rekening van de wederpartij, tenzij het transport in onze opdracht

plaatsvindt.

10.5. De wederpartij is verplicht op ons verzoek aan ons de gelegenheid te geven om naar

aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door ons aan te wijzen

deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De

uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van

bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane

beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep op garantie terecht blijkt, zijn de

kosten van expertise voor onze rekening.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1. Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons krachtens gesloten en nog te

sluiten overeenkomsten aan de wederpartij afgeleverde en af te leveren zaken totdat de

koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

11.2. Nu wij krachtens overeenkomst als sub 11.1 tevens ten behoeve van de wederpartij

door deze de vergoede werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom als

in sub 11.1 genoemd tevens totdat de wederpartij ook deze vordering van ons geheel heeft

voldaan.

11.3. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die wij tegen de

wederpartij mochten verkrijgen wegens tekort schieten in de nakoming van de

overeenkomst zoals hiervoor in sub 11.1 en 11.2 bedoeld.

11.4. Zolang het juridische en economische eigendom van de afgeleverde zaken niet op de

wederpartij is overgegaan, mag deze de zaak niet verpanden of aan een derde enig ander

recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in artikel 11.5.

11.5. Het is de wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde of af te

leveren zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te

verkopen en over te dragen.

11.6. De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de

nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.

11.7. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons

tekort schiet of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekort schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug

te nemen.

11.8. De wederpartij is verplicht op ons eerste verzoek:

a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden

tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze

verzekeringen ter inzage aan ons af te geven.

b. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan ons te verpanden op de manier die wordt

voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

c. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak te merken als ons eigendom.

d. op andere manieren medewerking te verlenen aan redelijke maatregelen die wij ter

bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot zaken willen treffen en welke de

wederpartij niet onredelijk verhinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

11.9. Wij zijn niet gehouden tot enige vrijwaring van de wederpartij voor aansprakelijk-

heid als houdster van de zaak.

11.10. De wederpartij voor zover het een bedrijf of onderneming betreft vrijwaart ons voor

aanspraken die derden op ons hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het

gemaakte eigendomsvoorbehoud.

11.11. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat

dat hij zulks niet zal doen, houden wij ons het recht voor de afgeleverde zaken, waarop het in

sub 11.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor

de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij verplicht hiertoe

alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10 % van het door hem

verschuldigde per dag.

  

Artikel 12 Overmacht

12.1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn zowel

wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de

wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij

tengevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke

nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad.

12.2. Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten

toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt

verhinderd. Als dergelijke overmacht opgeleverde omstandigheden gelden in ieder geval:

verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van

het personeel, acties/maatregelen bij de douane, w.o. (tijdelijke) afsluiting van bepaalde

geografische gebieden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze

leveranciers.

12.3. Voor de gevolgen van het gestelde in artikel 12.1 en 12.2 verwijzen wij (mede) naar

het gestelde in artikel 6.1.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade tenzij deze is te wijten aan opzet of bewuste

roekeloosheid van ons of onze leidinggevende en/of ondergeschikten.

13.2. Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan

opzet of bewuste roekeloosheid van ons of een van onze leidinggevende en/of

ondergeschikten, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of

personen, en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade,

waaronder begrepen derving van inkomsten.

13.3. Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en indien deze schade niet te wijten

is aan opzet of bewuste roekeloosheid van ons of een van onze leidinggevenden en/of

ondergeschikten, is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de

wederpartij de zaak die schade heeft veroorzaakt heeft gekocht, dan wel tot het bedrag

dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald.

13.4. Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak het bepaalde in sub

13.3. als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs, gelet op het

in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden zijn geweest.

13.5. Het bepaalde in artikel 13.2, 13.3 en 13.4 geldt slechts voor zover onze aansprakelijkheid

ingevolge de wet of overeenkomst (w.o. begrepen het bepaalde in de onderhavige

algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van artikel

13.2, 13.3 of 13.4 zou volgen.

13.6. Indien de wederpartij consument is, gelden voor onze aansprakelijkheid de wettelijke

bepalingen.

 

Artikel 14 Reclamaties

14.1. De wederpartij is gehouden het product, zodra dit door hem is ontvangen, te keuren en

vast te stellen of het product in orde is of dat de werkzaamheden in overeenstemming met

de opdracht zijn uitgevoerd.

14.2. Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door ons geleverde zaak als ten

aanzien van uitgevoerde werkzaamheden evenals ten aanzien van factuurbedragen,

dienen binnen bekwame tijd na ontdekking na ontvangst van de zaken respectievelijk na het

verrichten van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij

ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie

betrekking heeft.

De wederpartij is gehouden de geleverde zaken enz. zoals vermeld in dit artikel onmiddellijk

na ontvangst te inspecteren en geconstateerde onjuistheden en gebreken onmiddellijk

schriftelijk te melden.

14.3. Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te

ontdekken, dient de wederpartij onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had

moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren.

14.4. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat

of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen

grond voor reclamaties opleveren.

14.5. Reclamaties met betrekking tot een bepaalde zaak of met betrekking tot bepaalde

werkzaamheden laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot andere

producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

14.6. Ingeval wij onderdelen van een zaak vervangen of in geval wij een zaak volledig

vervangen worden wij eigenaar van de vervangen (oude) zaak.

14.7. De gereclameerde producten dienen slechts te worden geretourneerd wanneer wij

daarmee akkoord gaan.

 

Artikel 15 Ontbinding

15.1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommaties met daarin

vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit

enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling,

aanvraag voor surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van

de onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder

rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

15.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk

opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer

bestaande uit rente, winstderving en transportkosten.

15.3. Indien het bepaalde in sub 15.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet

dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding

van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

15.4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft de consument het recht om binnen

zeven werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden de zaken te retourneren en de

overeenkomst te ontbinden. Het eventueel reeds betaalde bedrag zal binnen uiterlijk 30

dagen na ontvangst van de retourzending aan de consument door ons worden

terugbetaald inclusief de door de consument betaalde kosten van toezending.

De kosten van rechtstreekse terugzending komen voor rekening van de consument.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele

eigendomsrechten (w.o. auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsnamenrecht,

tekeningen- en modellenrecht etc.) op al onze uitvindingen, ontwerpen, tekeningen,

geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen,

modellen, maquettes etc.

16.2. De hierboven genoemde ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of

andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc. mogen niet

zonder onze schriftelijke toestemming gekopieerd, aan derden getoond en/of ter

beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

16.3. Het staat de wederpartij vrij de bovengenoemde ontwerpen, tekeningen, geschriften,

dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen,

maquettes etc. voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor wij deze aan de wederpartij

ter beschikking hebben gesteld.

16.4. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de

overeenkomst van kracht.

 

Artikel 17 Geheimhouding

17.1. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van de door ons aan hem ter

beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van ons.

17.2. De wederpartij zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan

derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

17.3. De wederpartij zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan

waarvoor zij door ons is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen, dan door ons is

aangegeven.

17.4. De wederpartij zal geen wijzigingen aanbrengen op stukken of zaken die vertrouwelijke

informatie bevatten van ons.

17.5. Alle vertrouwelijke gegevens en informatie door ons verstrekt, blijven ons eigendom. De

wederpartij is verplicht om alle vertrouwelijke informatie op eerste verzoek van ons

onmiddellijk aan ons te retourneren zonder kopieën te behouden.

17.6. De wederpartij is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die -

noodzakelijkerwijze - kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, zich schriftelijk te

verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de wederpartij, voorafgaand aan

dergelijk verkrijgen van vertrouwelijke informatie.

17.7. Ingeval van overtreding van een of meer verplichtingen uit dit artikel, is de wederpartij

aan ons een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,-- per overtreding en

per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van ons op

volledige schadevergoeding conform de wet.

17.8. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de

overeenkomst van kracht.

 

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

18.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van

toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

18.2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als

enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de

werking door partijen kan worden uitgesloten.

18.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook

genaamd, zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch

behoudens daar waar de consument er voor kiest het geschil voor te leggen aan de

Geschillencommissie Thuiswinkel of een gelijkwaardige geschillencommissie.

18.4. Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht door een of meer deskundigen

bij de wederpartij een expertise te (doen) verrichten.

 

Artikel 19 Klachten- en privacyreglement

19.1. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend op adres

Industrieweg 13, 3286 BW Klaaswaal alsmede via telefoon (+31)0186-746764 of email [email protected] Wij verwijzen voor de behandeling van klachten naar ons klachtenreglement.

19.2. Ten aanzien van het vertrouwelijk omgaan met de gegevens van de consument

verwijzen wij naar het van toepassing zijnde privacy-reglement.


Artikel 20 Uitzondering betreffende bestellingen beleggingsobjecten

20.1. Onder beleggingsobjecten vallen de aangeboden artikelen uit de afdeling ‘Goud & Zilver’ in de webwinkel. De vraagprijzen worden bijgewerkt volgens de huidige edelmetaalkoersen.

20.2 Alle bestellingen waarin een beleggingsobject is opgenomen dienen binnen 3 werkdagen (ná bevestiging van de bestelling per email) te worden betaald, tenzij anders tussen koper en verkoper overeengekomen. Na deze periode behouden wij ons het recht voor om een bestelling te wijzigen en/of annuleren. 

20.3 Betaling geschiedt op basis van een door de verkoper aan te geven betalingsmethode.

20.4 Verkoper behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen totdat koper voor volledige betaling (inclusief de betaling van eventuele eerdere leveringen) zorg draagt, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.

20.5 Goederen worden uitsluitend geleverd na betaling aan verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper is gerechtigd om goederen in gedeelten te leveren.

20.6 Alle geleverde goederen dienen door koper direct na ontvangst te worden gecontroleerd op eventuele vermissing of beschadiging. Indien van vermissing en/of beschadiging sprake is, dient koper dat binnen 48 uur nadat de goederen door koper in ontvangst werden genomen schriftelijk te

melden aan verkoper. Indien koper deze termijn overschrijdt, of nalaat de controle uit te voeren, vervallen alle eventuele verplichtingen van verkoper terzake.

 

20.7 Verkoper is gerechtigd alle verplichtingen voortkomend uit enige overeenkomst met koper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien sprake is van overmacht.